Samochód

Samochód

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe. Każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji ma obowiązek zawrzeć umowę OC – niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie. Zakres ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - dzięki temu jest ono takie same we wszystkich Towarzystwach. Posiadając ubezpieczenie OC, to Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym samochodem oraz zagwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania.

Dlaczego należy posiadać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pojazdu to zakup niezbędny. Jego brak skutkuje nałożeniem na nas odpowiednich kar finansowych, które często parokrotnie przekraczają koszt takiej polisy. W związku z tym, najrozsądniej jest pilnować wykupienia tego ubezpieczenia, zamiast ponosić koszty związane z grzywną. W przypadku kontroli policji która stwierdzi brak ubezpieczenia OC, należy liczyć się z odholowaniem samochodu i wysoką karą pieniężną.

Co możesz dokupić do OC?

  • Auto Casco

Ubezpieczenie AC zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, działania sił przyrody czy szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

  • NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewnia kierowcy i pasażerom ochronę przed skutkami nieszczęśliwego wypadku drogowego, które mogą narazić na utratę życia lub zdrowia.

  • Assistance

Assistance gwarantuje zestaw usług pomocowych, z których możesz skorzystać w podczas awarii, wypadku drogowego lub też innych nieprzewidywanych zdarzeń w czasie podróży.


Dom i mieszkanie

Dom i mieszkanie

Zapewnia kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu zdarzeń losowych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, a także inne budowle znajdujące się w pobliżu domu, mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi , domek letniskowy wraz ze stałymi elementami tej nieruchomości, a także rzeczy ruchome należące do Ubezpieczonego.

Podróż

Podróż

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych. Zapewnia pomoc i opiekę medyczną we wszelkich nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą narazić Ciebie lub Twoją rodzinę na utratę zdrowia lub życia. Swoim zakresem może obejmować: pokrycie kosztów leczenia, wypłatę odszkodowania w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu, rekompensatę za utratę lub uszkodzenie bagażu, a także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim.

Zdrowie i życie
Zdrowie i życie

Ubezpieczenie na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa Tobie i twoim bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nie przewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki ubezpieczeniu na życie unikniesz kłopotów finansowych w razie nieszczęśliwego wypadku. Polisy na życie mają także charakter inwestycyjny, dzięki czemu pomagają w budowaniu kapitału na godziwe spędzenie emerytury oraz pomagają w realizacji Twoich dowolnych celów.

Biznes

Dla Firm

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. Swoim zakresem obejmuje majątek, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm, dewastację, stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

ROLNE

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym z tytułu posiadania lub współposiadania gospodarstwa rolnego. OC rolnika chroni nie tylko samego rolnika prowadzącego gospodarstwo, ale również osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje poszkodowanemu za wszelkie szkody których następstwem będzie: śmierć, utrata bądź rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Ubezpieczenie budynków

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl ustawy obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, inwentarskie, magazynowe itp., przekraczające swoją powierzchnią 20 m2 oraz które zostały pokryte dachem. Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Ubezpieczenie to obejmować może szkody powstałe wskutek np. gradobicia, huraganu, suszy, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalanego. Do składki za ubezpieczenie przysługuje dopłata z budżetu państwa w wysokości 50%. Oznacza to, że rolnik płaci tylko połowę składki ustalonej przez ubezpieczyciela.

 

 

Agnieszka Tomaszewska
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA

ul. Wokulskiego 1/9A
ul. Długa 40
08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax: 25 787 22 00 / 25 787 22 01
e-mail: biuro@solidneubezpieczenia.pl