Dla Firm

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. Swoim zakresem obejmuje majątek, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm, dewastację, stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

ROLNE

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym z tytułu posiadania lub współposiadania gospodarstwa rolnego. OC rolnika chroni nie tylko samego rolnika prowadzącego gospodarstwo, ale również osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje poszkodowanemu za wszelkie szkody których następstwem będzie: śmierć, utrata bądź rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Ubezpieczenie budynków

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl ustawy obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem polisy mogą być budynki mieszkalne, inwentarskie, magazynowe itp., przekraczające swoją powierzchnią 20 m2 oraz które zostały pokryte dachem. Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami losowymi takimi jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina czy eksplozja.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Ubezpieczenie to obejmować może szkody powstałe wskutek np. gradobicia, huraganu, suszy, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalanego. Do składki za ubezpieczenie przysługuje dopłata z budżetu państwa w wysokości 50%. Oznacza to, że rolnik płaci tylko połowę składki ustalonej przez ubezpieczyciela.

Agnieszka Tomaszewska
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA

ul. Wokulskiego 1/9A
ul. Długa 40
08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax: 25 787 22 00 / 25 787 22 01
e-mail: biuro@solidneubezpieczenia.pl